Regulamin

Regulamin zawodów 2018

Regulamin

1. Amatorska Liga Rynku Nieruchomości Komercyjnych Go4Wake  składa się z trzech szkoleń i zawodów. Szkolenia i zawody odbędą się w WawaWake w Konstancinie- Jeziorna.

2. Organizatorem Konkursu jest Go4Energy. (ORGANIZATOR)

3. Beneficjentem Konkursu jest Fundacja SYNAPSIS („Fundacja”). Darowizny dokonane przez podmioty biorące udział w Konkursu („Partnerzy”) na rzecz Fundacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie placu zabaw dla dzieci w Centrum Diagnostyki i Terapii oraz w Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS.

4. Warunkiem udziału w Konkursu jest rejestracja oraz dokonanie darowizny na rzecz Fundacji.

 1. Chęć zarejestrowania drużyny należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.go4wake.pl
 2. Dokonanie darowizny polega na wpłacie kwoty darowizny w wysokości 1.000 zł na konto Fundacji nr 86  1600 1169 0003 0132 3566 4154 z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe
 3. Liczba miejsc w rozgrywkach jest ograniczona. Rejestracja następuje według kolejności zgłoszeń.

5. Każdy Partner zgłasza do udziału w Konkursu drużynę liczącą 3 graczy.
6. W przypadku udziału w szkoleniu jakiejkolwiek dodatkowej osoby spoza wyznaczonych 3 graczy, drużyna zobowiązana jest poinformować o tym Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

7. Każdy Partner zapewnia swojej drużynie strój do gry. Strój może zawierać logo Partnera. Na stroju lub jego elementach nie mogą znajdować się jakiekolwiek inne oznaczenia o charakterze marketingowym, w szczególności logotypy projektów Partnera np. logotypy budynków. W przypadku, gdy stroje drużyny lub części drużyny będą zawierać oznaczenia o charakterze marketingowym, w szczególności promujące projekty Partnera, drużyna zostanie poproszona o ich zmianę lub nie zostanie dopuszczona do gry.

8. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Konkursu i wpłacie 1.000 złotych na konto Fundacji, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Darowizna jest bezzwrotna.

9. Drużyny biorące udział w konkursie powinny do dnia 5 czerwca 2018 roku zarejestrować się przez formularz na stronie www.go4wake.pl

10. Przebieg szkoleń

 1. W Szkoleniach oraz zawodach organizowanych przez Go4Energy może wziąć udział każda z osób z grupy docelowej, niezależnie od poziomu zaawansowania.
 2. Udział w szkoleniach może wziąć tylko osoba zarejestrowana (poprzez formularz do rejestracji zawodników)
 3. Terminy szkoleń: 9 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia. W godzinach: 10.00-15.00.
 4. Po zarejestrowaniu, drużyna otrzyma formularz w którym, będzie mogła wybrać dogodny przedział czasowy.
 5. W przypadku kiedy osoba zarejestrowana nie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu, należy poinformować organizatora, aby osoba z listy rezerwowej mogła wziąć udział w szkoleniu Go4Wake.
 1. Nie poinformowanie organizatora o rezygnacji z udziału w Szkoleniu do 24h przed terminem wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w następnym Szkoleniu.
 2. W zależności od liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo zmiany godzin szkoleń.
 3. Rezerwujemy sobie prawo do ograniczenia liczby osób reprezentujących jedną firmę podczas szkoleń i zawodów do 3 osób z jednej firmy.
 4. Każda z uczestniczących osób jest zobowiązana do zgody na publikowanie swojego wizerunku oraz loga firmy, którą reprezentuje
 5. Organizator zapewnia:
  1. a)  instruktora dla osób początkujących, udzielenie wskazówek dotyczących techniki startu, pozycji na desce oraz sposobu pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu.
  2. b)  pakietu sprzętowego: deska wakeboard, kamizelka wypornościowa, kask, pianka docieplająca.

11. Przebieg konkursu

 1. Termin konkursu: 8 września 2018.
 2. Drużyna reprezentująca daną firmę musi składać się z 3 osób. Uczestnicy dzielą się na dwie kategorie: kategorię kobiet oraz kategorię mężczyzn.
 3. Trzy osoby w danej kategorii z największą ilością punktów zajmują I, II lub III miejsce. Miejsca zajmują odpowiednio w zależności od ilości punktów zdobytych podczas najlepszego przejazdu.
 4. Uczestnicy dzielą się na dwie kategorie: kategorię kobiet oraz kategorię mężczyzn.
  1. Każdy uczestnik konkursu ma do wykorzystania 3 próby przejazdu na wyciągu.
  2. Każdy przejazd trwa do 5 minut.
  3. Najlepszy przejazd spośród trzech będzie liczony w konkursie.
  4. Każdy uczestnik ma prawo ustalić z operatorem wyciągu dogodną prędkość do przejazdu.
  5. Przejazd konkursowy składa się z 3 kółek (pełne kółko od startu do przeciwległego słupa i z powrotem i tak 3 razy, czyli 6 długości wyciągu). Limit czasu na przepłynięcie 6 długości zostanie określone w dniu zawodów.
  6. Zawodnicy informują który przejazd będzie przejazdem konkursowym – pływanie odbywa się jak do tej pory na szkoleniach, czyli wszyscy pilnują swojej kolejki, ponieważ tego dnia inne osoby nie będące w reprezentacji też będą mogły pływać.
  7. PUNKTACJA:

  Punktacja indywidualna:

a) Osoba, która zaczęła pływać w tym sezonie 2 pkt za każdą osobę.

b)  Przejazd 6 długości w wyznaczonym czasie (zostanie określone w dniu zawodów) – 1 pkt.

c)  Każdy trick (wpłynięcie na przeszkodę) – 1 pkt.

d)  Każda dodatkowa ewolucja na przeszkodzie – 1 pkt.

e)  Ewolucje na wodzie płaskie – (360) 1 pkt – możliwość zdobycia 1 pkt/kółko

f)  Ewolucje na wodzie w powietrzu – (rally, backroll) – 2 pkt.

g)  Przejazd całej „kołyski” – 2 pkt lub 1 za wjazd i 1 za ew. ewolucję, np. 180 na zeskoku w połowie – max liczba punktów za tę przeszkodę wynosi 2.

h)  Dodatkowe punkty: Jeżeli w reprezentacji jest przynajmniej 1 kobieta – 1 pkt.

Punktacja drużynowa:

a) Finalna punktacja składać się będzie z sumy punktów zdobytych przez każdego z zawodnika w 3 przejazdach oraz punktów dodatkowych.

12. Zasady bezpieczeństwa dla uczestników.

a)  Z wyciągu mogą korzystać osoby, które potrafią pływać.

b)  Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających- swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych użytkowników wyciągu. Osobom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu.

c)  Przed rozpoczęciem pływania należy poinformować obsługę wyciągu o swoim stopniu zaawansowania w wakeboardingu.

d)  Trasa przejazdu uzupełniona jest skoczniami i rampami, które stanowią specjalistyczny sprzęt służący zaawansowanym użytkownikom wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji.

e)  Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach wyposażone w tzw. finy.

12. Dopuszczalną formą promocji jest umieszczenie loga Partnera na sprzęcie i ubiorze graczy oraz kibiców Partnera. Uczestników biorących udział w Konkursu obowiązuje zakaz promowania własnych marek, jak i projektów w czasie trwania Konkursu i after-party na terenie Wawawake. Wszelkiego rodzaju nośniki (banery, flagi), na których będzie umieszczone logo w celu jego promocji, zostaną usunięte przez organizatorów.

13. O wszelkich innych sprawach organizacyjnych dotyczących Konkursu nie ujętych w regulaminie uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.